Majoriteten nöjd med hur arbetsgivare agerat under pandemin

11 mar 2021
Efter ett år av omställningar, oro och förhoppningar har vi tvingats inse att pandemin är del av vår nya vardag. Jobbhälsoindex 2020 visar på att de flesta arbetsgivare hanterat omställningen snyggt och att många av förändringarna är här för att stanna.

Ladda ner Jobbhälsoindex 2020

Nöjdast är anställda som är 55 år eller äldre

Resultaten ger överlag ett gott betyg till arbetsgivarna och hur de agerat med anledning av coronapandemin, där de äldre ålderskatergorierna är allra nöjdast.

Få som är negativa

Endast 1 av 10 är missnöjd med hur arbetsgivaren agerat. Med tanke på att smittrisker inte tillhör den vanliga arbetsmiljöaspekt som en arbetsgivare behöver ta ställning till och agera utifrån visar det att man verkar ha tagit frågan på allvar och agerat rimligt och adekvat.

Överlag har vi tvingats inse att Covid-19, sjukdomen som orsakas av det nya viruset sarscov- 2, är här för att stanna. Om än inte för gott, så åtminstone för lång tid framöver. Vi kommer inte kunna återgå till våra gamla rutiner och sätt att bete oss än på ett långt tag.

Det avspeglar sig naturligtvis också på arbetsplatsen och för de flesta innebär pandemin att man inte kommer kunna återgå till samma arbetssätt som innan. Dels på grund av nya samhällsnormer vad gäller hur smitta och smittspridning bör förebyggas, men också för pandemin har haft den fördelen med sig att man tvingats tänka nytt och att man faktiskt hittat effektivare och bättre arbetssätt.

Låt oss ta med det positiva från detta

Insikter vi fått kring nya arbetssätt med digitala mötesplattformar, projektplaneringsverktyg och nya arbetsflöden.

Men också ta lärdomar från mindre bra följdverkningar på allvar och väga in det i vårt arbetsmiljöarbete. Nya arbetssätt behöver alltid riskbedömas, vilket vi nog inte hann göra i all hast i våras, men nu har vi tid på oss. Tänka nytt, ompröva och hela tiden tänka bättre och utvecklas - allt det vårt systematiska arbetsmiljöarbete och skapandet av hållbara arbetsplatser handlar om.