Möjlighet till stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning inom olika branscher

15 feb 2021
En viktig friskfaktor på arbetsplatsen är möjligheten att få stöd vid hög arbetsbelastning. Jobbhälsoindex 2020 visar att möjligheten att få stöd skiljer sig åt mellan olika branscher. 

Ladda ner Jobbhälsoindex 2020

hjalp blogg feb 2021.jpg

Stöd och hjälp från chefer och medarbetare vid hög arbetsbelastning är viktigt. Genom ett gott stöd kan vi förebygga ohälsa och frånvaro och behålla en jämn och hållbar arbetsprestation. I årets Jobbhälsoindex ser vi att anställda inom bygg-, IT- samt hotell- och restaurangbranschen upplever relativt mer stöd i jämförelse med anställda inom utbildning, handel och transport.  

Överraskande i årets statistik är att trots pandemin, där många anställda inom hotell- och restaurangbranschen har blivit permitterade och även uppsagda, så upplever 4 av 10 anställda ett gott stöd. En möjlig alternativ förklaring är att arbetsbelastningen minskat avsevärt i den branschen på grund av pandemin och därför påverkas också upplevelsen av stöd i förhållande till arbetsbelastningen.  

Även om arbetslivet redan innan pandemin erbjöd nya möjligheter, i form av exempelvis flexibla arbetstider och arbete på distans, så har pandemin accelererat och troligtvis permanentat den utvecklingen. Det ställer samtidigt högre krav på arbetsgivare att tillgodose våra grundläggande behov av stöd och sammanhang. Redan innan pandemin uppgav exempelvis uppemot 40% att de kände sig ensamma i arbetet trots kollegor. Vi tror att att arbetsgivare som snabbt ställer om och fokuserar på att tillgodose anställdas grundläggande behov av stöd och sammanhang, kommer vara attraktiva arbetsgivare och som står sig starka i konkurrensen om personal och kompetens på arbetsmarknaden.