3 föreskrifter du ska ha koll på

8 sep 2020
I Sverige styrs arbetsmiljöarbetet av arbetsmiljölagen, men detaljerna beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, så kallade AFS:ar. De är många och kan behöva läsas mer än en gång för att förstås. I det här blogginlägget tittar vi närmare på några vanliga föreskrifter och berättar hur du som arbetsgivare ska tolka dem och vad du ska göra för att leva upp till kraven.

Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) är en ramlag som omfattar de grundläggande bestämmelser och allmänna krav som ställs på arbetsmiljön och vem som ansvarar för vad. Lagen kompletteras med föreskrifter som Arbetsmiljöverket tar fram. I en föreskrift beskrivs i detalj vad som behöver göras för att lagen ska uppfyllas och vem det är som ska göra vad. 

AFS 2001:1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Om du läst den här bloggen förut, eller har varit i kontakt med oss eller någon av våra kollegor inom företagshälsovården, har du med allra största säkerhet stött på begreppet systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Inte så konstigt. Alla företagshälsor vet hur viktigt det är att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Att det är det som ger resultat.  

Så här beskriver Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete i AFS 2001:1: 

“Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”  

Blev du inte klokare? Det innebär att om du är arbetsgivare så måste du helt enkelt visa att du bryr dig om din arbetsmiljö och att du gör vad du kan för att förbättra den. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy, rätt personer ska ha tillgång till den och kunna påverka innehållet i den. Till exempel skyddsombud. 

Läs mer om AFS 2001:1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete 

AFS 2015:4   Organisatorisk och social arbetsmiljö 

När den här föreskriften började gälla 2016 förändrande den mycket av arbetsmiljöarbetet på svenska arbetsplatser. Nu var det inte bara den fysiska arbetsmiljön, alltså risker som främst handlade om skador på kroppen, som stod i fokus. Nu blev det också viktigt att arbeta med hur vi behandlar varandra på arbetsplatsen, att motverka för hög arbetsbelastning och hur medarbetare kan påverka sin arbetsmiljö. 

Viktigt att ta med sig från AFS 2015:4 är vikten av att ha tydliga policyer. Vad gör vi för att motverka kränkande särbehandling? Vad gör vi för att motverka stress?  

Enligt AFS 2015:4 är det också viktigt att du som leder arbetet har rätt kunskaper. Arbetsgivaren ska säkerställa att alla chefer vet hur man förebygger och hanterar för hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Det gör man lättast genom att se till att alla chefer utbildas. 

Här hittar du våra utbildningar>>>   

Klarar man ändå inte att uppfylla kravet på kunskap bör man anlita företagshälsovården. Vi kan till exempel hjälpa till med att ta fram policyer, vara med att ta fram tydliga mål och kartlägga den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Läs mer om AFS 2015:4   Organisatorisk och social arbetsmiljö 

AFS 1993:02 Våld och hot i arbetsmiljön 

Det är naturligtvis allvarligt när det förekommer hot och våld på en arbetsplats. Alla ska kunna känna sig trygga när de går till sitt arbete. Den här föreskriften finns till för att arbetsgivare ska ta sitt ansvar för att, så gott det går, förebygga hot och våld. En arbetsgivare kan naturligtvis inte förebygga detta till 100%, men det är ändå viktigt att göra så gott det går. 

I vissa branscher är arbetstagare mer utsatta i än andra. Inom psykiatrin, hos polisen och väktare är anställda extra utsatta. Om någon arbetar i miljöer där man vet att det finns en risk att utsättas för hot eller våld ska arbetsgivaren säkerställa att man har till exempel rätt och fungerande larmutrustning. Det ska också finnas en policy för hur man hanterar anmälningar om våld och hot på arbetsplatsen. 

Läs mer om AFS 1993:02 - Våld och hot i arbetsmiljön 

Här hittar du mer information om föreskrifter 

  1. Fråga din företagshälsa. Som företagshälsa har vi resurser som hjälpa dig att uppfylla alla föreskrifter. Vi har dessutom utbildningar i Systematiskt arbetsmiljöarbete, både grundkurser och fördjupningar. 
  2. Av.se. På Arbetsmiljöverkets hemsida hittar massor med information om reskrifter. Både i sin helhet och bra sammanfattningar. 
  3. Prevent.se. Hos Prevent finns både utbildningar och gratis material för att stötta arbetsgivare att bli bättre på arbetsmiljöarbete. 
  4. Suntarbetsliv.seSuntarbetsliv ger verktyg för en frisk arbetsplats inom kommun- och regionsektorn.