Så når du en hållbar nivå

30 sep 2019
Att arbeta med hälso- och arbetsmiljöfrågor är att ta hänsyn till helheten. En organisation är i ständig förändring, det är även medarbetarna och tekniken omkring oss. Därför är det viktigt att vara väl förberedd på dessa förändringar och göra rätt från början. Att implementera våra modeller i arbetet gör det lättare att se avvikelser och gör det enklare att mäta långsiktiga resultat.

En hållbar organisation har hög standard på arbetet med säkerhet, hälsa och arbetsmiljö. Det betyder att organisationen förstår att den behöver utveckla det mänskliga systemet och skapa förutsättningar för människors agerande och samarbete. Detta kontinuerliga förbättringsarbete kommer också att påverka och utmärka organisationen resultatmässigt och kan avläsas i ekonomin, kvaliteten, ökade medarbetarvärden och andra konkurrensfördelar.

Här listar vi tre områden som är extra viktiga att skapa en systematik kring för att bli hållbar.

1. Strategi, plan, mål och aktiviteter

Hur väl är frågorna integrerade i ledningsfunktioner? Hur kommuniceras policy och riktlinjer samt hur följs de upp? Finns det en ”röd tråd” mellan hur värdegrund och resultat hanteras?

Arbetet med att utveckla säkerhet, hälsa och arbetsmiljö:

 • är en del av den strategiska planeringen
 • speglar organisationens hälso och arbetsmiljöpolicy
 • kommuniceras väl

- Ledningsgruppen och alla chefer har goda kunskaper om policyn och aktuella riktlinjer.

Arbetet med att utveckla säkerhet, hälsa och arbetsmiljö innehåller mål och aktiviteter som är:

 • Överens med organisationens hälso- och arbetsmiljöpolicy 
 • Är väl integrerade i den dagliga verksamheten
 • Stödjer tankesättet i organisationens riktlinjer och nationella föreskrifter samt har ett proaktivt förhållningssätt
 • Genomförs på alla nivåer i organisationen

Nyckeltal kring organisationens prestanda kommuniceras väl. Till exempel produktivitet, kvalitet, sjukfrånvaro, tillbud, arbetsolycksfall, personalomsättning och kund- samt medarbetarnöjdhet. Dessa nyckeltal följs kontinuerligt upp på relevanta nivåer i hela organisationen.

Det finns en kontinuerlig uppföljning av hälsa och arbetsmiljö samt HR-plan, mål och aktiviteter. Korrigerande åtgärder vidtas vid behov.

Uppdraget mot kunder och brukare integrerar arbetsmiljö och hälsoarbetet väl och är ett lärande system med tydlig återkoppling i organisationen.

Sambandet mellan värdegrund, principer, metoder och verktyg
stödjer ett väl utvecklat arbetsmiljö- och hälsoarbete. Det finns en ”röd tråd” där arbetet hänger ihop och utvärderas/förbättras
kontinuerligt med hög delaktighet. 

2. Ledningens ansvar

Hur fördelas uppgifter? Hur samverkar arbetstagarorganisationen och ledningen? Ledningens ansvar för organisationen blir lättare om ledningen vet hur den ska lägga upp sitt arbete, och vem som ska göra vad.

Det finns tydliga och fastställda rutiner för att:

 • Fördela arbetsuppgifter.
 • Klargöra vilka befogenheter och resurser som är aktuella för den person som tilldelats en uppgift.
 • Systematiskt säkra kompetens för den tilldelade personen.
 • Kontinuerligt följa upp mål och överenskommelser systematiskt och frekvent.
 • Rutiner tillämpas på ett föredömligt sätt.
 • Fördelningen av arbetsuppgifter och arbetsbelastningen är i balans så att resurserna är anpassade till kraven.  
 • Arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna ger inte upphov till ohälsosam arbetsbelastning.
 • Det innebär att resurserna anpassas till kraven i arbetet. 
 • Det finns en organisation för samarbete mellan arbetsgivare och anställda på alla nivåer i organisationen.

3.  Föreskrifter lagar och andra krav

Hur kommuniceras nya lagar och arbetsmiljöföreskrifter till berörda parter. Nya krav ska tidigt identifieras för att metoder och processer ska kunna anpassas i god tid.

Det finns ständigt pågående metoder för att:

 • Identifiera, bedöma och genomföra föreskrifter och andra krav.
 • Anpassa metoder och rutiner för föreskrifter och andra krav.
 • Kommunicera nyheter och andra förändringar.
 • Säkerställa att anställda informeras och får tillgång till relevanta bestämmelser och andra krav.
 • Utvärdera överensstämmelsen av föreskrifter, lagkrav och metoder som används.
 • Korrigerande eller förbyggande åtgärder vidtas omedelbart när avvikelser upptäcks.

Ledningsgruppen och alla chefer har kunskap om konsekvenserna av att inte följa gällande föreskrifter eller andra krav. Chefer ges möjlighet att reflektera över och skapa en gemensam förståelse för hur föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ska tolkas och följas.