Utredningsverksamhet – viktigt, svårt och kvalitetssäkrat

12 jun 2019
Att som ansvarig chef hantera och välja rätt åtgärder i situationer av bristande psykosocial arbetsmiljö är en stor utmaning.

Föreställ dig att du via exempelvis medarbetarundersökningar eller sjukfrånvaro/personalomsättning får veta att den arbetsplats du ansvarar för inte fungerar som den borde och att dina medarbetare far illa. Orsaken till bristerna känner du dock inte till, den information som når dig via medarbetarna pekar åt många olika håll samtidigt, och de åtgärder du tidigare provat har inte fungerat alls. Här har du en av de svåraste situationer du som ansvarig chef kan hamna i och något som orsakar många sömnlösa nätter. 

Allt börjar med en utredning

En första åtgärd blir i regel att försöka skapa en korrekt verklighetsbild 
och här kommer ofta en extern aktör, såsom din företagshälsa, in för att som tredje part stötta med en kartläggning eller utredning. Inom Avonova räknar vi den här typen av utredningar som organisationsuppdrag. Även extra känsliga uppdrag exempelvis befarad kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier. Det handlar ofta om komplexa samband som berör på såväl individ-, som grupp- och organisationsnivå samt att ledarskapet i organisationen så gott som alltid påverkas. 

Medarbetarna – din viktigaste resurs

Även i mindre dramatiska eller akuta situationer kan du som chef ha stor nytta av en extern parts genomlysning av situationen – du kan hitta förbättringsmöjligheter som hjälper din verksamhets kvalitet och effektfullhet, för vi vet att den psykosociala arbetsmiljön är starkt påverkande för din viktigaste resurs – dina medarbetare!

Ytterligare kvalitetssäkring

Avonovas förmåga att skapa beslutsunderlag och förutsättningar för att hantera dessa situationer och många andra, av känslig och komplex art, har utvecklats starkt under det senaste året. Vi har skapat en struktur av examinerande och interncertifierande utbildningar samt en ytterligare kvalitetssäkring i form av att en seniorkonsult alltid finns med som stöd för genomförande konsult. 

Även uppdragsdialog och offertgivning har utvecklats för att säkerställa att både våra kunder och vi själva kan vara trygga med åtagandet, syftet och metoderna. En spetskompetens i form av den evidensbaserade metoden ”Faktaundersökning” har dessutom ett antal Avonova-medarbetare tillägnat sig vilket ger oss en genomarbetad och pålitlig process för att hantera de allra mest krävande utredningar – de som handlar om kränkande särbehandling, mobbning eller sexuella trakasserier. 

En läkande process

När vi hanterar dessa viktiga och svåra uppdrag på rätt sätt leder själva utredningsprocessen till att förbättringar påbörjas. Det ligger ett läkande moment i att få uttrycka och lufta precis hur det ligger till för en extern part då du som medarbetare befinner dig i en otillfredsställande psykosocial situation. Att få möta en välutbildad och kunnig konsult är för många en stark lättnad i sig självt. Då vi kopplar den utredande verksamheten till organisationsfrågor och vårt stöd i utvecklingen av kundens organisation, ledarskap och närliggande strukturer kan vi på ett naturligt sätt ge råd och vid behov även aktivt bidra till nödvändig utveckling för att utveckla den psykosociala arbetsmiljön. 

Vi känner i dessa processer att vi hjälper kunden mot en hållbar och positiv arbetsmiljö.

Här kan du läsa mer om Avonova Management.

Relaterade inlägg