Värdet av investeringar i hälsoprojekt

18 dec 2019
Ett systematiskt hälsoarbete med en konsekvent satsning på hälso- och arbetsmiljö lönar sig. För att satsa pengar på hälsofrämjande projekt önskar arbetsgivare veta hur stor besparingen, eller vinsten, blir.

Vid beslut om satsningar är det rent krasst i slutänden pengar som står i huvudrollen. Vad kostar det och vilken är förtjänsten? För att som arbetsgivare investera i förebyggande och hälsofrämjande insatser för dina medarbetare vill du kunna se de ekonomiska konsekvenserna och välja kostnadseffektiva insatser.

Den amerikanska forskaren Ron Z Goetzel var årets huvudtalare vid Business Health 2019, han har under de senaste tre årtiondena utvärderat effekterna som satsningar på arbetsmiljö-, hälso- och friskvårdsarbete har gällande att öka hälsa och välmående hos de anställda samt att sänka de ohälsorelaterade kostnaderna för företagen. Ron Z. Goetzel är senior forskare och ansvarig för Institute for Health and Productivity Studies vid John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Han är även vicepresident på IBM Watson Health.

Dr Goetzel beskriver ett par nyckelområden inom vilka ett företag kan mäta värdet på sina investeringar. Först och främst handlar det om att fokusera på att förbättra samtliga anställdas hälsa och välbefinnande, inte för att arbetsgivaren kräver det utan för att vi har ett personligt skäl till att ha en hälsosam livsstil, samt att satsningen är starkt förankrad hos ledningen, menar han.

– En av de viktigaste och första frågorna att ställa är ”vad är viktigt för dig?” Att förbättra hälsa är ingen rocket-sciene, säger Dr Goetzel. Vi vet att det är ohälsosamt att röka, att vi behöver äta bra näringsriktig mat samt att fysisk aktivitet och sömn är viktigt. Ändå är det så svårt.

Små insatser ger stora pengar

– Hälsofrämjande åtgärder kan med fördel implementeras steg för steg. Det blir ett bra incitament att främja hälsa hos sina medarbetare när man som arbetsgivare ser att det går att spara pengar på att exempelvis få medarbetare att sluta röka eller att sänka stressnivåerna. Även små insatser kan få stora ekonomiska utfall och bara att få ned ohälsokostnaden för din organisation med en procent kan få avgörande betydelse för lönsamheten.

Vi bör också titta på produktivitet och prestation på arbetsplatsen, fortsätter Dr Goetzel. Utmaningen ligger i att det kan vara svårt att mäta produktivitet för vissa yrkeskategorier, men idag finns det mätinstrument som mäter såväl engagemang som mental närvaro på jobbet samt i vilken utsträckning hälsa och välbefinnande påverkar motivation och prestation. Lika avgörande är att tänka på företagets attraktionskraft. Var på listan av attraktiva arbetsgivare finns ditt företag? Att skapa en hållbar och hälsosam företagskultur kommer att påverka vilka talanger du attraherar och får behålla på din arbetsplats.

Värdesätt värdet

Dr Goetzel adresserar den vilja som finns att mäta investeringarna i ROI (return of investment). Han önskar en förflyttning från att räkna hem satsningarna i pengar till att se att hälsofrämjande insatser är ett systematiskt arbete där ambitionen är att skapa hållbara individer och hållbara organisationer med en stark koppling mellan de anställdas välmående och affärsresultat.

– Det är inte rättvist att mäta investeringar och avkastning på samma sätt som man gör på Wall Street, säger han. Vi har ett stort antal bevis på lönsamheten i hälsoprogram som resulterar i positiv ROI men idag rör vi oss mot VOI (value on investment) som ett sätt att mäta hälsoarbetets framgång, vilket jag uppfattar som ett effektivare sätt att utvärdera arbetet inom miljö och hälsa. 

VOI-modellen ger företagen möjlighet att analysera ett bredare spektrum av mätvärden; engagemang, produktivitet, resiliens och företagets attraktionskraft, förklarar Dr Goetzel. Via företagshälsan önskar vi att människor ska leva hälsosammare och meningsfullare och det vore bättre att fråga sig vilket som är det mest kostnadseffektiva sättet att uppnå det målet.

– Den forskning jag bedrivit visar att den som lyckas skapa ett framgångsrikt hälsoarbete kommer att påvisa en positiv ROI. Vi har sett så hög ROI som 1:70 på enstaka insatser. Det validerade förhållandet i våra studier är 1:3, men kom ihåg att även icke-finansiella mätvärden av framgång kan vara minst lika viktiga för din affär. Låt oss vidga vårt synsätt om vad som är viktigt och mätbart. Min nya tumregel är att en ROI på 1:1 är ”good enough” om du kan påvisa signifikativt förhöjda VOI-värden som är viktiga för såväl individen som företaget.