Eslövs kommun

4 apr 2019
Avonova-kunden Eslövs kommun går före i jakten på sänkt sjukfrånvaro. Fredrik Dahl HR-konsult svarar på några frågor som kan ge svar på vad man gjort?

 

Sjukfrånvaron bland personalen på vård- och omsorgsboendet Trollsjögården i Eslöv har sjunkit från drygt 20 procent till runt sju procent. Detta tack vare en särskild satsning med fokus på personalens hälsa.

Vilka insatser har varit avgörande?

Hälsomiljonen (de avsatta medel om en miljon kronor för hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöinsatser) som funnits tillgänglig för verksamheterna under 2018 för hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöinsatser har varit avgörande för att sätta igång det operativa arbetet med insatser. Avgörande insatser för en förändring på exempelvis Trollsjögården har varit sammansättningen av insatser. Avonova har på ett tidigt stadium mött Eslövs kommuns efterfrågan på expertis för att möta en hög sjukfrånvaro och öka medvetenheten om hälsans betydelse. Mål om ökat hälsotal har varit i fokus på de arbetsplatsförlagda insatser som genomförts tillsammans med HR-avdelningen och som följts av gruppinsatser via Avonova och uppföljningssamtal och samtal om arbetsmiljö och hälsa bland medarbetarna. Det här har i sin tur givit positiva responser på arbetsplatsträffar. 

Ser ni dessa effekter på andra platser i kommunen?

En intention med hälsomiljonen är just att skapa effekter utifrån goda exempel. Att på sikt få arbetsplatser att inspireras av varandras hälso- och arbetsmiljöarbete är en viktig del i det övergripande arbetet. Klart det finns en inkörningstid för att få spridning på stimulansen med att ta initiativ till att agera förebyggande. Men redan nu ser vi på HR-avdelningen att verksamheterna ökar sina aktiviteter genom efterfrågan på insatser utifrån identifierade behov av att arbeta förebyggande.

Finns det ett engagemang i kommunledning och kommunstyrelse?

Betydelsen av att möta våra utmaningar i kommunen med arbetsplatsnära insatser har löpt som en röd tråd i de rapporteringar som HR-avdelningen gjort till ledningsgrupp och kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. Ledningsgruppen och kommunstyrelsens representanter har varit engagerade från start och verkligen sett vikten av tillvägagångssätt som gynnar medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Förebyggande insatser har prioriterats för att möta såväl behov som utmaningar på arbetsmiljöområdet och intresset för att se förändringar genom insatser som genomförts följs upp med intresse. Att avsätta en miljon kronor på området vittnar om ett seriöst ställningstagande för arbetsmiljö och hälsa från ledning och kommunpolitiker.

Har samarbetet med företagshälsan haft någon betydelse och isåfall vad?

Samarbetet med Avonova har varit betydelsefullt och Avonova har varit den expertresurs som Eslövs kommun i första hand har använt för de insatser som genomförts. I slutet av 2017 inledde Eslövs kommun och Avonova ett samarbete som utmynnade i ett förebyggandepaket bestående av en rad tjänster som kunde erbjudas verksamheterna. Variationen har funnits i utbudet för att möta de olika behoven i verksamheterna. Betydelsen av samarbetet med Avonova har varit stor eftersom det utmynnat i Eslövs kommun kunnat förverkliga idén om insatser för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande på arbetsplatsnivå med rätt kompetens för ändamålet.