Guldpilennominerade – Sollentuna kommun

13 jun 2018
Sollentuna kommun har satsat på utbildningar, både för chefer och skyddsombud

Sollentuna kommun har tagit ett proaktivt grepp för hållbar hälsa inom organisationen, genom att genomföra  livsstilsmätningstjänsten 72-timmars – livstillsanalys. Analysen omfattar återhämtning, stress, fysisk aktivitet och sömn som följs upp med ett samtal med coachande förhållningssätt för att stärka individen avseende hållbar hälsa. 

 

Sollentuna kommun är nominerade till Guldpilen

Trots ett redan positivt nuläge blickar Sollentuna kommun framåt.
– Vår målbild är att behålla den låga sjukfrånvaron men att ytterligare minska den längre sjukfrånvaron, framför allt för kvinnor. De främsta metoderna är att ge chefer verktyg för att arbeta proaktivt med en god arbetsmiljö samt att alla chefer arbetar enligt kommunens rehabiliteringsprocess. Från personalavdelningen följer vi upp alla längre sjukskrivningar och erbjuder stöd i rehabiliteringsarbetet. Företagshälsan är en aktiv partner främst gällande förebyggande arbete. Ett annat viktigt arbete är att genomföra och arbeta med handlingsplaner utifrån medarbetarenkäter. Alla verksamheter ska arbeta fram handlingsplaner utifrån enkätresultatet. En övergripande analys görs av personalavdelningen och verksamheter som har låga värden erbjuds extra stöd, berättar Mona Birgertz, HR-chef på Sollentuna kommun.

Mona Birgertz, HR-chef på Sollentuna kommun

Som för många andra organisationer som nominerats till Guldpilen har Sollentuna kommun satsat på utbildningar, både för chefer och skyddsombud.
– Kommunen genomför årligen ett chefskonvent för samtliga chefer. Förra året var temat hållbart arbetsliv med föreläsningar och inspiration. En obligatorisk arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommunen genomförs två gånger per år. Utbildningen syftar till att ge chefer kunskaper för att kunna ta emot fördelade arbetsuppgifter, ge förutsättningar för att framgångsrikt driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt säkerställa att kunskaper erhållits. Utbildningen avslutas med en examination. Interna utbildningar genomförs regelbundet i rehabiliteringsprocessen. Syftet är att ge chefer övergripande kunskap om vad som gäller vid kort och lång sjukfrånvaro samt rehabiliteringsprocessen. Inför införande av AFS i organisatorisk och social arbetsmiljö utbildades alla chefer. Dels i regelverket och vilka nya krav som ställs på arbetsgivare och arbetstagare, men också i kränkande särbehandling och konflikthantering.

 Vill du ha vårt nyhetsbrev och få nyheter, blogginlägg erbjudanden från oss? Anmäl dig här.