Guldpilennominerade – Alingsås Energi

5 jun 2018
Alingsås Energi har gjort arbetsmiljöarbetet till en del av företagskulturen

Alingsås Energi är en kommunägd energikoncern Alingsås Energi är moderbolag för kommunkoncernens samlade energiverksamhet och driver verksamheterna elhandel och elproduktion (via dotterbolaget Alingsås Energi AB), elnät, fjärrvärme, fibernät och tjänster. I uppdraget ingår att bidra till kommunens utveckling. Därför driver och medverkar de i ett flertal utvecklingsprojekt för Alingsås och bidrar till förverkligandet av kommunens vision för Alingsås utveckling. 

Alingsås Energi har gjort arbetsmiljöarbetet till en del av företagskulturen. Arbetet är strategiskt där även de psykosociala frågorna tas i beaktande. 
– Arbetsmiljöfrågorna har stor betydelse ur strategisk synpunkt, framförallt för att behålla kompetent personal och underlätta i rekrytering. Bland annat gör vi hälsoundersökningar för nyanställda, årliga hälsokontroller av beredskapspersonal, friskvårdsbidrag, TBE-vaccin för arbetstagare som arbetar i riskområden, friskvårdstimme per vecka och anställd, sjukvårdsförsäkring, utbildningar i säkerhet för alla arbetstagare, halkkörning, HLR och brandskydd. Berättar Rebecca Hunter, HR- administratör.
– Psykosociala frågor följs sedan 2003 upp årligen i en medarbetarenkät. Vi är dessutom certifierade mot AFS 2001:1 och har arbetsmiljömål för samtliga verksamheter och avdelningar. I samverkansorganisationen är arbetsmiljöfrågor en stående punkt på agendan, säger Fredrik Wizemann, Hållbarhetscontroller på Alingsås Energi som varit med från starten 2003.

En hållbar arbetsmiljö skapas inte över en natt, något som Alingsås Energi är väl medvetna om. Att haft fokus på arbetsmiljöfrågorna under lång tid är just det som har varit en av företagets framgångsfaktorer. Birgitta Näslund, HR -och Ekonomichef förklarar Alingsås energis syn på hur de har arbetat över tid.
– Det systematiska arbetet med arbetsmiljö har pågått länge och är välgrundat, därmed är det en del av företagskulturen och skapar en bra sammanhållning. Ledningen och medarbetarna har en hög ambitionsnivå på att ständigt förbättra arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. All personal har avdelningsvis fått genomgå en IPU Profilanalys via en extern part, Affärskraft. Målet var att öka förståelsen för hur man själv fungerar och agerar i olika situationer och föra arbetsgruppen närmre varandra. I samband med uppföljning har avdelningarna haft ett gediget utvecklingsarbete där man kommit fram till gemensamma värdeord för sin avdelning. Detta har varit mycket uppskattat.

Alingsås Energi är väl medvetna om att vägen mot en hållbar arbetsmiljö inte bara kan rymmas inom det mätbara och i lagstadgade åtgärder. Goda effekter uppstår när man bejakar friskfaktorerna och skapar en inkluderande kultur – det är medarbetarna som skapar den kulturen.
– Det finns goda rutiner för social sammanhållning, till exempel gemensamma luncher, stormöten, studieresor, utbildningar och workshops och aktiviteter. Många aktiviteter planeras av en årlig utsedd eventgrupp där en bra mix av nyanställda, ledning, avdelningar, kön och åldrar representeras, fortsätter Birgitta Näslund.

 

Fredrik Wizemann, Rebecca Hunter, Jan Olofzon och Birgitta Näslund, Alingsås Energi.

Det är viktigt att förankra arbetsmiljöarbetet i hela organisationen och stöd från ledningen extra önskvärt. 
– Alingsås Energi har under många år uppvisat goda ekonomiska resultat och miljövärden samtidigt med mycket höga värden på Nöjd-kund-index och Nöjd-medarbetar-index. En stor del av verksamhetsutvecklingen har utgått ifrån arbetsmiljöperspektivet, då det är min övertygelse att dessa nyckeltal hänger ihop - trivs man på jobbet gör man också ett gott arbete för våra kunder. Medarbetarnas drivkraft och goda insatser gör mig stolt över att leda denna verksamhet, Jan Olofzon, VD för Alingsås Energi.

Vill du ha vårt nyhetsbrev och få nyheter, blogginlägg erbjudanden från oss? Anmäl dig här.