Låt oss tala mer om nedsatt prestation än sjukfrånvaro

16 nov 2017
Låt oss tala mer om nedsatt prestation än sjukfrånvaro

Definitionen av arbetsmiljö är bred. Den innehåller en fysisk dimension där vi förutsätter säkra och ergonomiskt fungerande arbetsplatser, men också en organisatorisk och social dimension. Stöttande och tydligt ledarskap skapar förutsättningarna för ett arbetsklimat som hjälper anställda att prestera varje dag, som utesluter kränkande särbehandling och som kan hantera konflikter. Att trivas och känna sig trygg på sin arbetsplats är avgörande för kvalité och produktivitet. Dålig arbetsmiljö leder till sämre arbetsinsatser, relationer och leveranser, i förlängningen även ohälsa.

En framgångsfaktor är att kontinuerligt analysera och bedöma orsaker till psykisk ohälsa i organisationen. Fokus på de individer som har behov är självklart men lika viktigt är det att förstå systemets påverkan. Den psykosociala miljön är svårnavigerad och komplex. Med bra verktyg går det att få en bild av hur nuläget ser ut. Inom Avonova har vi ett antal verktyg som stöttar dig i att få ett grepp om aktuellt läge men lika viktigt stötta dig i förbättringsarbetet mot ett nytt önskat läge.

Produktionsbortfall är en större kostnad än sjukfrånvaro

Under ledning av professor Irene Jensen vid KI pågår arbetet med att förfina den så kallade AHA-metoden. Metoden fångar upp individer som ligger i riskzonen för ohälsa och sjukdom och erbjuder dem insatser inom företagshälsan, samt används som ett verktyg för att arbeta med att förbättra den gemensamma arbetsmiljön.

Resultaten visar på att de företag som arbetar strukturerat med AHA-metoden får en förbättrad psykosocial arbetsmiljö, förbättrad hälsa hos personalen, minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet.

Flera undersökningar och rapporter pekar samstämmigt på att produktionsbortfall är en större faktor än den direkta kostnaden för sjukfrånvaron. Det kan handla om medarbetare som är inblandade i konflikter på jobbet och som inte kan koncentrerade sig fullt ut på arbetet. En chef som är otrygg kan få en hel grupp att förlora fokus på att lösa sina uppgifter. Otydliga uppdrag ger bristande leveranser etc.

Ett antal element som sammanfattar forskningen och som stämmer med Avonovas egna iakttagelser.

- Dålig psykosocial miljö ökar riskerna för produktionsbortfall.

- Brister i den psykosociala arbetsmiljön påverkar mer än den direkta sjukfrånvaron.

- Hög sjukfrånvaro leder till ökad risk för än mer sjukfrånvaro

- Den psykosociala arbetsmiljön kan variera stort på en arbetsplats.

Våra slutsatser av forskning och det vi själva upplever stöttar utvecklingen av Avonovas arbetsmetoder. Vi ser att de organisationer som är systematiska och processinriktade är mer proaktiva och agerar mer kraftfullt på tidiga signaler.