Till huvudinnehållet
Tillsammans mot ett hållbart arbetsliv!

Tillsammans mot ett hållbart arbetsliv!

Här följer en personlig berättelse om en kundresa, dess mot- och medgångar samt hur viktiga mellanmänskliga relationer är för att nå resultat.

Intervju och text av Anna Richardsson, skribent på Avonova

Hur allt började

Jag träffade Mona Gustavsson i februari 2020. På den tiden var jag anställd i rollen som kundansvarig och hon var helt ny i rollen som HR på stålbolaget Tibnor. Vårt första möte skulle vara ett lära-känna-Tibnor-möte. Tidigare hade de flesta kundbesök skett på plats hos kunden, men eftersom det var mitt i pandemin fick Mona och jag träffas via Teams. Vi fick bra kontakt från första stund och det kom att bli många möten under de kommande åren. Den information jag fått från min kollega, som tidigare ansvarade för kunden, var att Tibnor inte var så aktiva i sitt arbetsmiljöarbete och inte heller så lätta att nå fram till. Den bilden skulle snart komma på skam.

Innan Mona klev över i HR-rollen arbetade hon i många år som administratör. I takt med att hon tog större och större ansvar för olika HR-frågor, lämnade hon de administrativa uppgifterna bakom sig för att på heltid fokusera på det hon brinner för - Hur säkerställer Tibnor att medarbetarna mår bra på jobbet?

Under vårt första möte kan man verkligen säga att frågorna haglade. Troligen var det nyfikenheten och drivet som bidrog till att samarbetet kom att bli så fruktbart. Nu fyra år senare, denna gång i rollen som skribent, får jag möjligheten att intervjua Mona om vårt samarbete. När hon inleder samtalet med att säga ”Avonova har betytt så otroligt mycket för Tibnors arbetsmiljöresa” måste jag erkänna att jag blir stolt och glad.

Förbättringspotential

Före 2020 hade Tibnor inte tillräckligt med HR-resurser, stödsystem och stöttning av företagshälsan för att mäkta med alla delar i arbetsmiljöarbetet. Stålindustrin kan vara en tuff arbetsmiljö och stämningen bland medarbetare och tjänstemän var ibland ganska frustrerad. Cheferna var inte alltid medvetna om rehabiliteringsansvaret och arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet haltade. Kort sagt så fanns det förbättringspotential.

”Skam den som ger sig”

Mona, som är Avonovas kontaktperson, är ett riktigt energiknippe med massor av idéer och tankar kring hur allas arbetsmiljö kan bli bättre och säkrare. Hon ser till att vara länken mellan produktionen/lagret/tjänstemännen och ledningen. Mona ser närheten till företagshälsovården som oerhört viktig, men som hon säger - ”Det är ju trots allt ledningen som bestämmer och beslutar om pengarna. Därför är det så viktigt att de verkligen förstår vad som händer om vi gör de här satsningarna”. Tibnors ledning lyssnar verkligen på sin HR-funktion vilket inte alltid är en självklarhet. Mona och hennes chef Annelie Östberg har dock alltid haft välgrundade argument till varför de önskar genomföra arbetsmiljöförändringar eller hälsosatsningar. Tillsammans med Avonova har Tibnor, de senaste åren, tagit jättekliv inom arbetsmiljöområdet.

Hälsa och säkerhet kommer först

Den senaste tidens lågkonjunktur har påverkat även Tibnor, men det hindrar dem inte ifrån att fortsätta investera i arbetsmiljö- och hälsofrågor. Hela SSAB´s, och därmed Tibnors, strategi är hållbarhet och säkerhet.

Tibnor har på fyra år ökat sin budget för arbetsmiljö- och hälsofrågor sju gånger om! Bland annat har de infört en årlig Hälsovecka och en årlig Säkerhetsvecka där Avonova bidrar med flera hälsoaktiviteter och föreläsningar. Tibnor lyfter även vikten av tolerans och medmänsklighet. Varje vår uppmärksammas allas rätt att vara sig själva på ”inkludering & mångfalds-dagen”. De har kopplat på vår digitala Hälsoplattform med AI som är ett ovärderligt stöd, för både chefer och HR, i det förebyggande och efterhjälpande rehabarbetet. Förutom friskvårdsbidrag har de ett flertal fina gym där medarbetarna kan träna. För en tryggare arbetsmiljö har de infört slumpmässiga alkohol-och drogtester över hela landet. De senaste åren har alla medarbetare också erbjudits hälsoundersökningar där resultatrapporterna bidragit med viktig information inför fortsatt hälsoarbete. Deras långsiktiga mål är att lägga en stabil grund för en säker och hälsosam arbetsplats.

Mona berättar att hon är glad över att arbeta på ett så generöst företag och att hon känner sig stolt när hon har introduktion för de nyanställda.

Utmaningar

Tidigare ville medarbetarna besöka företagshälsovården för allt möjligt, såsom förkylningar och halsont, men det satte HR stopp för. ”Vi har varit väldigt hårda för att kunna prioritera de hälsosatsningar som är arbetsrelaterade”. Mona märkte också att personalen till en början var lite ängsliga för att de genom olika hälsoundersökningar, drogtester och kartläggningar skulle bli kontrollerade. Genom tydlig och transparent information förändrade HR medarbetarnas syn på insatserna. Ibland ifrågasätts värdet av en insats, men när Mona förklarar kundnyttan förmedlas den positiva känslan till cheferna ute i verksamheten vilket också färgar av sig till medarbetarna.

Framgångsfaktorer

Jag ställer den självklara frågan till Mona – Hur kommer det sig att HR lyckats få igenom så många av de förslag de presenterat? Mona svarar snabbt att en stor framgångsfaktor är de täta avstämningarna med Avonova. På så vis har Tibnors alla frågor snabbt besvarats och eventuella missförstånd har kunnat redas ut. När HR skulle presentera den allra största offerten för ledningen bad de oss om en förklarande text där kundnyttan tydliggjordes. Texten gjorde det sedan lättare för ledningen att förstå syftet med de satsningar som HR önskade genomföra och offerten godkändes. Kommunikationen mellan Avonova och HR och mellan HR och ledning har hela tiden varit A och O. Mona uppskattar också kontakten med nuvarande kundansvarig, Jonas Backolars, och det är helt klart ömsesidigt då Jonas säger att ”Tibnors största framgångsfaktor är Mona”!

Planer för framtiden

Självklart har Mona fler järn i elden och smider nya planer för framtiden. Under intervjun berättar hon att de, genom Avonova, kommer att genomföra en stor OSA-kartläggning (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö) under 2024–2025. Hon rådgör med mig om de skulle kunna erbjuda medarbetarna som nyttjar gymmen en PT (personal trainer). Hon vill även ha ergonomigenomgångar på lagren på flera orter och jag svarar att Avonova kan hjälpa henne med både PT och ergonom.

Vad har då alla satsningar haft för effekt?

Mona funderar över frågan och svarar att stämningen på arbetsplatserna har förbättrats avsevärt. Det beror nog på att medarbetarna känner att Tibnor bryr sig om dem resonerar hon och fortsätter - Tack vare Hälsoplattformen med AI, plus tjänsterna Hälsoanalys och Hälsosamtal, börjar cheferna nu ta sitt rehabansvar på ett fint och systematisk vis. Syftet med plattformen är, förutom att få ordning och reda, att vi nu kommer kunna agera på tidiga signaler. Genom slumpmässiga drogtester har vi kunnat hjälpa unga personer att bli drogfria och många medarbetare har också, tack vare hälsoundersökningarna, upptäckt höga nivåer av blodtryck/blodsocker/kolesterol. På sikt gör dessa upptäckter att Tibnor blir en säkrare och friskare arbetsplats. Jag frågar Mona om den hälsoekonomiska aspekten och hon svarar - Flera av satsningarna är så pass nya att vi inte utvärderat dem riktigt än, men både vi på HR och bolagsledningen är säkra på att det i längden är ekonomiskt lönsamt att satsa på hälsa och säkerhet.

Eftersom EU:s nya direktiv, gällande hållbarhetsredovisning, är i hetluften frågar jag Mona om Tibnor börjat fundera på dessa rapporteringskrav. Hon svarar att Tibnor upplever sig vara en inkluderande arbetsplats och att de ser samarbetet med Avonova som en viktig kugge i sin strävan mot att arbeta hållbart.

Sammanfattningsvis har vi alltså gått från ett läge där Tibnor nästan inte nyttjade våra tjänster alls till att skapa ett främjande, förebyggande och efterhjälpande hälsoarbete som hjälper Tibnor mot de hälsomål de föresatt sig. Slutligen pratar Mona och jag om respektive företags vision, mission och värdeord och hon berättar att HR just nu trycker upp affischer med Tibnors värdeord för att ännu fler ska dra åt samma håll. Vi konstaterar att Tibnor numera lever sina värderingar och att Avonova följer sin mission genom att ta Tibnor i handen mot ett hållbart arbetsliv.

Exempel på insatser

Hälsoplattformen med AI: Tibnor implementerade Sjuk- och frisktjänsten för några år sedan, vilket är en digital hälsoplattform. Den har varit ett stort stöd i arbetet för att få cheferna att ta sitt rehabiliteringsansvar. Den utgör också grunden för att få ner korttidsfrånvaron. Tjänsten har nyligen uppdaterats med ny AI-funktionalitet och bytt namn till Hälsoplattformen med AI. Mona säger att det är toppen att få kännedom om de tidiga signaler som AI identifierar. En stor fördel är också de statistiska rapporterna som är ännu bättre i den uppdaterade versionen.

För ännu bättre stöd och struktur i rehab-arbetet har Tibnor valt att lägga till följande tjänster: Hälsoanalys där företagssköterskan/rehabkoordinatorn stöttar cheferna i att upprätta rehabplaner samt Hälsosamtal där företagssköterskan har ett fördjupat hälsosamtal med medarbetaren.

Kontorsergonomi: Under Tibnors hälsovecka håller en av Avonovas ergonomer en ergonomiföreläsning om arbetsställningar, belastningsrisker samt vikten av träning.

Företagsmottagning: På några av anläggningarna.

Slumpmässiga alkohol-och drogtest: I hela landet

Hälsoundersökningar: För alla medarbetare.

Arbetsmiljömätningar: Bullermätning, luftmätning osv

OSA-kartläggning: För att fånga upp signaler på ohälsa

Medicinska kontroller: Enligt lagkrav

Samtalsstöd: Förebyggande eller efterhjälpande

Läkarbesök: Första instans vid arbetsrelaterad ohälsa

Pausit: En digital tjänst som inspirerar kontorspersonal att regelbundet göra paus-gympa

Arbetsmiljökommittémedverkan: Avonova tar del av eventuella utmaningar i den fysiska och psykiska arbetsmiljön och kommer med idéer på hjälpinsatser

Utforska vårt breda utbud av tjänster som syftar till att främja hälsa på arbetsplatsen:

Alla våra tjänster


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer