Till huvudinnehållet
​​Arbetsrelaterad stress en växande utmaning​

​​Arbetsrelaterad stress en växande utmaning​

Kraven i arbetslivet ökar. Vi jobbar mer flexibelt men också mer gränslöst. Kanske har vi lättare att styra över vår vardag idag, när gränsen mellan arbete och fritid är mer diffus. Men när vi samtidigt förväntas vara mer tillgängliga, då är det lätt att bli alldeles för stressad. För länge.

Arbetslivet har förändrats och det ställer nya krav på både arbetsgivare och på oss som jobbar. Arbetsrelaterad stress är en växande utmaning som påverkar inte bara människor utan också företagen och samhället negativt.  

Så hur kan vi tillsammans arbeta för att minska människors stress på jobbet? Och vad kan man som arbetsgivare göra för att minska stress hos sina medarbetare? 

Sambanden mellan krav, kontroll och stöd 

För att förstå vad som upplevs som negativt och hur vi ska råda bot på det måste vi titta närmare på vad begreppet stress innebär.  

Alborz Danielsson är läkare med specialisering inom arbetsmedicin och miljömedicin, och en av våra experter på Avonova. Han menar att det handlar om att förstå sambanden mellan krav, kontroll och stöd. Och hur varje del påverkar människor på din arbetsplats. 

- Det finns flera studier som pekar på att höga krav på arbetsplatser i sig inte är det som påverkar människor negativt. Det är när de höga kraven kombineras med låg eller otillräcklig kontroll och otillräckligt stöd, som riskerna för stress och ohälsa ökar. Tid för återhämtning är också grundläggande för att kunna hantera perioder med höga krav, berättar Alborz. 

En modell för att förstå stress 

Vad som ligger bakom att vi känner oss stressade kan förklaras med Karaseks och Theorells modell för krav, kontroll och stöd. En modell som beskriver förhållandet mellan de yttre krav du ställs inför och den kontroll över situationen som du upplever att du har. I modellen ingår också vilket stöd du har tillgång till. 

- Genom att titta på hur varje del för sig påverkar människors känsla av stress, och sedan kartlägga arbetsplatsen som helhet, kan vi bättre förstå vilka utmaningar och styrkor en arbetsplats har. Då får vi hela bilden och kan skapa förutsättningar för att stärka upp arbetsmiljön och skapa hållbara arbetsplatser. Då kan medarbetarna må bra trots perioder av högre krav. Och på så vis minskar vi också risken för ohälsa och sjukfrånvaro, fortsätter Alborz. 

Konsekvenser av långvarig stress 

Som individ klarar du av högt ställda krav om du har mandat att fatta de beslut du behöver för att genomföra dina arbetsuppgifter. Och om du upplever att du får stöd där det behövs. Däremot kan du bli stressad av ganska enkla krav om du känner att du inte kan styra över situationen och inte får någon hjälp. 

Vi vet att höga krav, tidspress och otydliga mål kan leda till hög stressnivå. Om den pågår länge utan att balanseras med en känsla av kontroll och mer socialt stöd, så blir resultatet både psykisk och fysisk ohälsa. Allvarliga hälsoproblem för individen och högre sjukfrånvaro, minskad produktivitet och kanske även ökad personalomsättning för företaget. 

- Som arbetsgivare är det viktigt att du ser signalerna. Att du tar ansvar för att hantera potentiell stress hos dina medarbetare proaktivt, och med rätt åtgärder för att förebygga negativa effekter. Behöver du hjälp som arbetsgivare så är det viktigt att du tar kontakt med interna stödresurser och vid behov även söker extern hjälp, menar Alborz Danielsson. 

En hållbar arbetsplats har en balans där medarbetarna möter en hanterbar kravnivå, där de har goda möjligheter att påverka sin arbetssituation och där det finns ett bra stöd från ledarna.  

Men vad ska man som arbetsgivare konkret göra? 

Rimliga krav och ökad egen kontroll 

Utgångspunkten måste vara att de krav arbetsgivaren ställer på medarbetarna ligger på rimliga nivåer. Men ibland kan det hända att kraven under en period blir högre. Det är okej. Men då är det extremt viktigt att skapa förutsättningar för ökad kontroll och mer stöd till både chefer och medarbetare i organisationen. 

Per-Nicklas Olofsson är organisationspsykolog på Avonova. Han har lång erfarenhet som chef och ledare och ger råd om vad man som arbetsgivare bör tänka på. 

- Kontroll och stöd kan variera stort mellan olika arbetsuppgifter. Men ett exempel på insatser som ökar kontroll är att medarbetarna har möjlighet att själv planera sina pauser. Och att de kan styra en del av sin arbetstid, säger Per-Nicklas. 

Avsätt tid för stöd 

Stöd kan vara så enkelt som att ha möjlighet att ställa en fråga till sin chef eller en kollega. I praktiken handlar det då om att avsätta tid för handledning och möten. Det gör vi vanligtvis när det börjar en ny kollega på arbetsplatsen. Vi genomför en introduktion, är tillgängliga för frågor och ställer kanske lägre krav på prestation under de första veckorna.  

Men behovet av stöd och kontroll finns ofta kvar längre än så. Och när kraven ökar så ökar också stressen. För att minska stressen hos medarbetarna finns det en del saker man kan tänka på som chef.  

Självledarskap viktigt för dig som ledare 

Per-Nicklas har fler konkreta råd till dig som är chef och ledare. 

- Först och främst. Som chef är du en förebild, och ett effektivt sätt att minska stress på arbetsplatsen är att skapa goda förutsättningar för dig själv. Avsätt tid för reflektion och planering. Det är du som chef som formar strukturen för dina medarbetare, och detta är din viktigaste arbetsuppgift, säger Per-Nicklas. 

Han berättar vidare att genom att ha kontroll över din egen arbetsmiljö skapar du bättre möjligheter för dina medarbetare. Om du själv blir stressad är risken större att du ägnar dig åt akut problemlösning och kortsiktiga uppgifter, i stället för att planera arbetet för dina medarbetare.  

- Som chef på första linjen bör ditt perspektiv sträcka sig minst ett par månader framåt för att kunna skapa en bra arbetsmiljö för dina medarbetare. För att lyckas med det är det avgörande att du avsätter och håller fast vid tid för reflektion och planering, avslutar Per-Nicklas. 

Ledarnas stöd gör skillnad 

Som så ofta kommer vi tillbaka till ledarskapet. En arbetsgivare som hjälper sina chefer och ledare att ge rätt stöd till medarbetarna gör en smart investering. Allt från utbildning i stresshantering, chefsstöd och ledarutveckling, till utveckling av företagskulturen kommer att göra skillnad. 

På en övergripande strategisk nivå handlar det om att arbeta aktivt för att förstå och adressera arbetsrelaterad stress. Att investera i strategier för att minska stress är inte bara en investering i medarbetarnas hälsa, utan även i företagets långsiktiga framgång.

Läs mer om stress och utbrändhet och få konkreta tips på vad du kan göra för att få återhämtning.

Stress och utbrändhet


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer