Till huvudinnehållet
Arbetsmiljödag varje dag!

Arbetsmiljödag varje dag!

Den 28 april uppmärksammar vi den internationella Arbetsmiljödagen. För oss på Avonova är arbetsmiljön alltid en prioriterad fråga.

Sjukgymnast på behandlingsbänken på sitt kontor.

För att våra arbetsplatser ska bli verkligt välfungerande krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Ofta förknippas SAM med exempelvis arbetsmiljömätningar och lagstadgade medicinska kontroller.

Denna gång väljer vi att fokusera på minst lika viktiga frågor, som också kräver eftertanke och systematik, såsom HBTQI-frågor, jämställdhet och mångfald. Det är arbetsmiljöfrågor som på ett djupare plan påverkar förutsättningarna för att alla ska kunna känna trygghet och glädje på arbetet, faktorer som leder till ett hållbart arbetsliv. 

Varför firas internationella Arbetsmiljödagen?

Den årliga Arbetsmiljödagen (World Day for Safety and Health at Work) instiftades av Internationella arbetsorganisationen (ILO) 2003 för att uppmärksamma trender inom området säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Strålkastarljuset riktas bland annat på omfattningen av arbetsrelaterade skador, sjukdomar och dödsfall över hela världen, men också på mjukare frågor såsom inkludering och trygghet. Arbetsmiljödagen är ett bra tillfälle att reflektera över de framsteg som har gjorts samt identifiera de utmaningar som återstår att lösa.  

Alla förtjänar en trygg, hälsosam och hållbar arbetsmiljö. Arbetsmiljö innefattar fysiska risker, såsom farliga maskiner eller kemikalier, men också psykosociala faktorer som arbetsrelaterad stress, utanförskap och trakasserier. Genom att lyfta fram Arbetsmiljödagen kan vi öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor, främja bästa praxis och arbeta för att förebygga och minska arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar.  

FN:s globala hållbarhetsmål

Ett av FN:s hållbarhetsmål handlar om att främja goda arbetsvillkor som är inkluderande och rättvisa. Målet är att skapa möjligheter till anställning och inkomstökning för alla, särskilt för marginaliserade grupper som kvinnor med invandrarbakgrund, ungdomar i utsatta områden, HBTQI samt funktionsnedsatta. I Sverige råder diskrimineringslagen. Lagen syftar bland annat till att motverka diskriminering vid anställning samt bidra till rättvisa villkor på våra arbetsplatser. Även om Sverige ligger i framkant finns mer att göra och kunskap utgör vägen mot en mer inkluderande arbetsplats. 

Svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2024 

Under det svenska ordförandeskapet kommer ett antal aktuella frågeställningar inom arbetslivs-, jämställdhets- och integrationsområdet att lyftas fram. Alla frågorna utgör viktiga områden att samarbeta kring på nordisk nivå. Även här är en trygg och inkluderande arbetsmarknad en prioriterad fråga. Ett annat mål är att stärka och utveckla det nordiska arbetet kring frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck, HBTQI-personers rättigheter och ekonomiskt våld. 

Hur kan du som arbetsgivare bidra?  

Det handlar bland annat om att se möjligheterna och tillvarata arbetskraften inom exempelvis grupperna; unga med rätt kompetens (men utan erfarenhet) och/eller personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Olika perspektiv bidrar till att hela gruppen höjer blicken, vilket möjliggör ett mer progressivt och framåtlutande arbetssätt. Som chef ansvarar du för en hälsosam och tillåtande arbetsmiljö. Det kan ibland innebära krav på att arbeta med fördomar och olämpliga kommentarer. 

Arbetsmiljön påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande på ett avgörande sätt. Vi skapar vår arbetsmiljö tillsammans och hela gruppens engagemang behövs för att skapa en atmosfär där alla känner sig välkomna och respekterade. Vad gör ni för att främja en trygg och inkluderade arbetsmiljö? Finns det fördomar eller attityder som behöver ses över? Arbetsmiljödagen är en bra dag för alla att reflektera över hållbarheten i den egna arbetsmiljön.  

Hur kan företagshälsovården bidra?

Avonova erbjuder utbildningar och andra tjänster som syftar till att skapa inkluderande arbetsplatser, fria från diskriminering och kränkande särbehandling. Utbildningarna är ett viktigt verktyg för att chefer, HR och skyddsombud ska få ökad kunskap och kanske därmed önskan om större mångfald på arbetsplatsen. I Avonovas utbildningsutbud ingår; stöd till chefer i att genomföra “Det nödvändiga samtalet”, ”NPF” (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning), "Unga på arbetsplatsen", ”Mångfald i arbetslivet", "Kränkande särbehandling” med mera. 

Genom att identifiera psykosociala arbetsmiljörisker, slå hål på fördomar och stärka friskfaktorer kan arbetsgivare använda företagshälsovården som en strategisk partner för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och därmed sätta in förebyggande insatser. Förutom utbildningar i att anpassa ledarskapet och samarbetet till en inkluderande arbetsmiljö för alla, erbjuder Avonova proaktivt stöd såsom OSA-kartläggningar och ledarskapsutveckling. Avonova utvecklar kontinuerligt tjänster som stöttar arbetsgivare vid svåra situationer som exempelvis rör ”Våld i nära relationer” samt konflikt- och kränkningsärenden på individ-, grupp- och organisationsnivå  

Genom företagshälsovårdens unika kompetens och erfarenhet kan näringslivet bidra till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål samt Nordiska ministerrådets mål för en trygg och säker arbetsmiljö. Parallellt säkerställs att dessa delar ses över inför EU:s krav på hållbarhetsrapportering. 

Tillsammans skapar vi ett tryggare och mer hållbart samhälle! 

Läs mer vad vi kan erbjuda: Alla våra tjänster

Läs mer om våra Utbildningar

Läs om Tibnors resa mot ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete samt hur fler av våra kunder arbetar systematiskt med arbetsmiljön: Kundcase


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer